Terms & Conditions

Lidmaatschapsovereenkomst – belangrijke punten

Inleiding

In dit ledenhandboek vindt u de algemene voorwaarden en de wederzijdse verantwoordelijkheden, zodat u optimaal kunt genieten van uw bezoek aan David Lloyd Leisure. Houd er rekening mee dat wanneer u zich aanmeldt voor een van onze online faciliteiten of groepen er aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Het taalgebruik in dit handboek is met opzet zodanig gekozen, dat de regels en voorschriften zo duidelijk mogelijk worden verklaard. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het David Lloyd Leisure team. Wij helpen u graag.

Om het handboek gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij het opgedeeld in twee delen.

Deel A – Algemene voorwaarden voor het lidmaatschap

Alle leden, met inbegrip van volwassenen en kinderen wiens lidmaatschap gekoppeld is aan dat van andere leden, evenals minderjarigen wiens aanvraag de handtekening van een volwassen persoon vereist, zijn gehouden aan dezelfde voorwaarden.

Deel B – Algemene voorwaarden voor het gebruik

Deze gelden voor al onze leden en hun gasten.

De voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing en hebben altijd voorrang, ook al is u anders verteld door een lid van het David Lloyd Leisure team. Dit handboek vervangt alle voorgaande versies.

Definities die zowel voor deel A als deel B van toepassing zijn

Gekoppeld lid – Iedereen die bij David Lloyd Leisure club is ingeschreven op uw lidmaatschap

Wij en ons/onze – David Lloyd Health & Fitness BV

Uw club – De David Lloyd Leisure club waar u zich hebt ingeschreven of naar bent overgeplaatst.

Deel A – Algemene voorwaarden voor het lidmaatschap

Definities die alleen van toepassing zijn op deel A

U – Het hoofdlid

1 Lidmaatschapscategoriën

a. U mag gebruikmaken van alle faciliteiten die beschikbaar zijn onder uw categorie van lidmaatschap. Uw club zal u informeren over welke faciliteiten voor u beschikbaar zijn en wanneer u deze kunt gebruiken. Voor iedere lidmaatschapscategorie kunnen bepaalde restricties gelden die alleen van toepassing zijn voor de desbetreffende categorie van lidmaatschap. Wij zullen u over deze beperkingen informeren wanneer u lid wordt of wanneer u uw lidmaatschapscategorie wijzigt, al naar gelang het geval. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

b. Het is mogelijk dat bepaalde lidmaatschapscategorieën niet bij alle clubs beschikbaar zijn. We kunnen ervoor kiezen om bepaalde categorieën uit ons programma te halen. Mocht dit het geval zin en u bent een nieuw of een reeds bestaand lid, dan kunt u geen gebruik meer maken van deze categorieën, tenzij ze weer in het programma worden opgenomen.

c. Wanneer u uw kinderen of kleinkinderen bij de club wilt introduceren moet u ze koppelen aan uw lidmaatschap. De hoogte van de contributie is gebaseerd op hun leeftijd en zal, indien van toepassing, navenant worden verhoogd vanaf de maand volgend op hun verjaardag. Wanneer een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt het gezien als een zelfstandig volwassen lid dat zelf verantwoordelijk is voor de ondertekening van zijn contract. Mocht het vorige hoofdlid het lidmaatschap van de jongere persoon blijven betalen, dan moet het lid het contract mede ondertekenen. Wij hebben tevens toestemming of een handtekening nodig van degene die het ouderlijk gezag heeft over het kind of kleinkind, voordat hij/zij gebruik kan maken van de clubfaciliteiten. Wij behouden het recht voor om het aantal kinderen dat gekoppeld is aan een volwassen lidmaatschap te beperken.

d. Voor de toegang van uw kinderoppas tot de club moet u hem/haar koppelen aan uw lidmaatschap en de vereiste contributie voldoen. Een aan een volwassen lidmaatschap gekoppelde oppas kan geen gebruik maken van de faciliteiten als hij/zij geen kind vergezelt. Dit type lidmaatschap is niet bedoeld voor ouders of grootouders van het kind. Het lidmaatschap voor een oppas is alleen beschikbaar wanneer het kind jonger is dan 12 jaar.

e. U als ondertekenaar van de lidmaatschapsovereenkomst bent verantwoordelijk voor de contributie van alle aan uw lidmaatschap gekoppelde leden (zowel volwassenen als kinderen)

U bent tevens verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten en vergoedingen die een gekoppeld lid moet betalen voor het gebruik van faciliteiten en diensten die niet onder uw lidmaatschapsoptie vallen. U blijft verantwoordelijk voor alle betalingen totdat uw koppeling met het andere lid of de andere leden wordt gewijzigd als vermeld in clausule A5 ‘Wijziging van uw lidmaatschap’, of totdat het gekoppelde lid zijn of haar lidmaatschap beëindigt in overeenstemming met de procedure in clausule A11 ‘Beëindiging van uw lidmaatschap’.

f. De algemene voorwaarden van het lidmaatschap zijn van toepassing op alle gekoppelde leden, tenzij anders vermeld.

g. Wanneer u vanwege een handicap hulp nodig hebt bij het gebruik van de faciliteiten, kunt u een buddy aanmelden als gast. Deze assistent hoeft geen vergoeding te betalen, maar hij/zij mag alleen gebruikmaken van de faciliteiten om u te helpen.

h. Als een kind de leeftijd van 18 bereikt, dan is het hoofdlid waar het kind staat bijgeschreven verantwoordelijk (indien gewenst) om het lidmaatschap te beëindigen met een maand opzegtermijn. Zo niet zal het kind automatisch worden omgezet naar een volwassen package.

i. Wij behouden het recht voor om het aantal kinderen dat gekoppeld is aan een volwassen lidmaatschap te beperken.

2 Soorten lidmaatschap en geldigheid

a. Uw lidmaatschap begint op de eerste dag van de initiële termijn en zal doorlopen tot het eindigt in overeenstemming met clausule A11.1, tenzij u uw lidmaatschap eerder opzegt (zie A11.3) of het door ons wordt geannuleerd (zie A12C).

b. U kunt uw lidmaatschap conform clausule A11.1 beëindigen met een opzegtermijn van tenminste 1 maand:

 • Tijdens uw initiële termijn, hier zijn wel aanvullende kosten aan verbonden of hier moet een bewijs aan ten grondslag liggen (zie A11.3);
 • Aan het einde van uw initiële termijn;
 • Op ieder gewenst moment na afloop van uw initiële termijn.

De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij uw opzegging ontvangen.

2.1 Standaard lidmaatschap

a. Onder ‘initiële of eerste termijn verstaan wij de periode van 12 volledige kalender maanden vanaf de datum van uw lidmaatschapsaanvraag.

2.2 Lidmaatschap van 3 maanden

a. Onder ‘initiële of eerste termijn verstaan wij de periode van 3 volledige kalender maanden vanaf de datum van uw lidmaatschapsaanvraag.

b. U kunt, als u dit voor de 25e van de maand aanvraagt, overstappen naar het standaard lidmaatschap. Voordat wij u echter kunnen overzetten naar een standaard lidmaatschap, moeten u en eventuele gekoppelde leden die uw lidmaatschap mede hebben ondertekend hun akkoord geven aan een nieuwe aanvraag. De maanden van uw lidmaatschap die u al hebt voltooid worden meegerekend met uw nieuwe initiële termijn.

2.3 Lidmaatschap van 24 maanden

a. Onder ‘initiële eerste termijn’ verstaan wij de volledige periode van 24 kalender maanden vanaf de datum van uw lidmaatschapsaanvraag.

b. Aan het einde van uw initiële termijn is uw lidmaatschap maandelijks opzegbaar.

3 Lidmaatschap en kosten

a. Bij de inschrijving worden administratiekosten in rekening gebracht. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw club.

b. Sommige clubs brengen inschrijfgeld in rekening.

c. Als u meent in aanmerking te komen voor een korting, omdat u bijvoorbeeld voor een bepaald bedrijf werkt, dan moet u dat kunnen aantonen. Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om een recent bewijs dat u nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor de korting.

d. De hoogte van de te betalen contributie dekt de dag dat u lid bent geworden tot de eerste dag van de volgende maand.

e. De contributie voor de lidmaatschappen worden geïncasseerd in de laatste week voor aanvang van de nieuwe maand via automatische incasso waarvoor u een SEPA formulier invult en tekent. Wanneer u kiest voor een jaarbetaling. Betaalt u de contributie in één keer vooraf.

f. Wanneer u en iedereen die is gekoppeld aan uw lidmaatschap lid worden, zullen wij van u alleen een foto moeten maken zodat wij uw identiteit bij het betreden van de club kunnen controleren.

4 Lidmaatschapskaarten

a. U (en iedereen gekoppeld aan uw lidmaatschap) ontvangt van ons een lidmaatschapskaart. Deze kaart heeft toegang tot een club. Wij behouden het recht voor om leden zonder lidmaatschapskaart de toegang tot een club te weigeren.

b. Vervanging van uw kaart is gratis, bij meerdere malen herharling van verlies of schade kan er echter op clubniveau anders worden beslist en kan er besloten worden om kosten in rekening te brengen.

c. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. U mag uw lidmaatschapskaart derhalve niet uitlenen. Ter bescherming van onze leden kunnen wij u om een tweede vorm van identificatie vragen voordat wij u toegang verlenen tot onze club(s).

d. Bij misbruik, bijvoorbeeld indien iemand anders gebruikmaakt van uw lidmaatschapskaart, zijn wij gerechtigd om u een eenmalige boete op te leggen van 15 euro of in de mogelijkheid om uw lidmaatschap te beëindigen. Zie clausule A12 ‘Opzeggen van uw lidmaatschap’.

e. Bij sommige clubs is uw lidmaatschapskaart tevens te gebruiken als betaalkaart, bijvoorbeeld voor aankopen en diensten binnen de club. Dit is alleen mogelijk wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatisch incasso.

5 Lidmaatschap wijzigen

a. Van tijd tot tijd zullen wij contact met u opnemen over uw lidmaatschap. Daarom is het belangrijk dat u eventuele wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mailadres direct aan ons doorgeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk als deze gegevens niet correct zijn en u daardoor niet kunnen contacten.

b. Wij realiseren ons dat uw behoeften met de tijd kunnen veranderen. Vandaar dat u de categorie van uw lidmaatschap kunt wijzigen. Neem hiervoor contact op met uw club. Binnen uw initiële termijn kunt u uw lidmaatschap wijzigen van 3 maanden naar 12 maanden.

c. U moet kunnen aantonen dat u in aanmerking komt voor de nieuwe lidmaatschapscategorie. Als u een ander lid aan uw lidmaatschap wilt koppelen, hebben we zijn of haar handtekening nodig om de wijziging door te voeren.

d. Als u gekoppeld bent aan een ander lid, dan kunt u of het andere lid een verzoek indienen om de koppeling te beëindigen. Als een gekoppeld lid zijn of haar lidmaatschap wil opzeggen, dan moet hij/zij de stappen volgen als vermeld in clausule A11 ‘Beëindiging van uw lidmaatschap’.

e. Als wij iemand verwijderen uit een gekoppeld lidmaatschap, dan wordt het overblijvende lid aangemerkt als individueel lid. Als de koppeling tussen twee leden wordt opgeheven, dan worden beide leden aangemerkt als individueel lid.

f. Als wij een volwassen persoon aan uw lidmaatschap toevoegen en u bent nog steeds in uw initiële termijn, dan wordt uw lidmaatschap beëindigd en zowel u als het gekoppelde lid worden opnieuw ingeschreven, waarna er een nieuwe initiële termijn wordt opgestart, beginnende op de inschrijvingsdatum van het gekoppelde lid.

g. Wanneer u uw categorie wijzigt, wordt uw contributie aangepast aan de huidige geadverteerde tarieven voor nieuwe leden. Het verschil in inschrijfgeld en contributie tussen uw oude en uw nieuwe lidmaatschapscategorie is voor uw rekening. Als u uw contributie voldoet via één betaling en u heeft uw initiële termijn afgerond, dan restitueren wij het eventueel teveel betaalde bedrag over de periode na wijziging van uw lidmaatschapscategorie. Wij restitueren geen eerder betaalde inschrijfgelden.

h. Met uitzondering van wanneer een gekoppeld lid (volwassen persoon of kind) zijn of haar lidmaatschap beëindigt, zijn wijzigingen in uw maandelijkse betalingen van toepassing vanaf de eerste dag van de maand na de wijziging, mits wij een kennisgeving ontvangen vóór de 20ste van de maand. Wanneer een gekoppeld lid (volwassen persoon of kind) zijn of haar lidmaatschap heeft beëindigd, zijn wijzigingen in uw maandelijkse betaling van toepassing aan het einde van de opzegtermijn van het gekoppelde lid.

6 Overige kosten

a. Voor een beperkt aantal faciliteiten en diensten kan een extra vergoeding in rekening worden gebracht. De actuele tarieven staan vermeld op het notitiebord in de desbetreffende club of zijn verkrijgbaar bij de receptie.

b. Met betrekking tot de kosten behandelen we officiële feestdagen als piekuren. Leden met een dalurenkaart hebben tijdens de piekuren geen toegang tot de clubfaciliteiten (neem contact op met uw club voor meer informatie).

c. Kosten kunnen van tijd tot tijd en van club tot club variëren. Neem contact op met het lidmaatschapsteam bij uw club voor meer informatie over alle kosten en vergoedingen.

d. Wanneer u (of een aan u gekoppeld lid) gebruik wilt maken van deze extra faciliteiten en diensten, maar daar nog niet voor hebt betaald, dan bestaat de mogelijkheid om de kosten ter plaatse met uw pinpas te verrekenen.

7 Gebruik van andere clubs

a. Als betalend lid mag u gebruikmaken van andere David Lloyd Leisure clubs. Er kunnen bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met uw club.

b. Wanneer u als lid gebruik wilt maken van andere David Lloyd Leisure clubs, moet tenminste 51% van uw bezoeken per maand aan uw eigen club zijn. Als u meer gebruik maakt van andere clubs dan van uw eigen club, behouden wij het recht voor om uw lidmaatschap over te schrijven naar de club die u het meest bezoekt. Dit kan betekenen dat de maandelijkse kosten kunnen veranderen.

c. De op uw lidmaatschap vermelde kinderen of een oppas hebben dezelfde toegangsrechten als u..

8 Gasten

a. Wanneer u ouder bent dan 18 jaar mag u introducés meenemen. U moet uw gasten opgeven bij de receptie, waar ze gevraagd worden een gastenregistratieformulier in te vullen. U en uw gasten moeten te allen tijde bij elkaar blijven. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw gasten op de hoogte zijn van en zich houden aan onze regels en voorschriften zoals beschreven in ‘Deel B Algemene voorwaarden voor het gebruik’.

b. Uw gasten moeten de geldende vergoeding voor het gebruik van de clubfaciliteiten betalen. De kosten kunnen per club verschillen.

c. Sociale gasten (gasten die geen gebruik maken van de sportfaciliteiten) mogen uitsluitend de Cafébar bezoeken. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Sociale gasten zijn niet toegestaan tijdens piekuren (neem contact op met uw club voor meer informatie), voor 2 uur ‘s middags, op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen. Sociale gasten moeten vóór hun bezoek aan de club een pas downloaden. Deze pas in te vinden in de sectie ‘Members Lounge’op onze website op www.davidlloyd.nl.

d. Meer informatie over de gastenvergoedingen die van toepassing zijn bij uw club vindt u op onze website of is verkrijgbaar bij uw club.

e. Bij bepaalde clubs kunnen restricties van toepassing zijn voor gasten en sociale gasten, evenals bijkomende kosten. Introducés mogen alleen gebruik maken van de faciliteiten waarvoor hun gastheer/-vrouw staat ingeschreven. Wanneer u (of uw gast) zich niet houdt aan de regels als uiteengezet in dit handboek, of aan andere voorschriften die wij u mondeling hebben meegedeeld, dan brengen wij u voor een periode van 3 maanden het recht om gasten uit te nodigen op de club.

f. U mag per keer 3 gasten introduceren.

g. U mag dezelfde volwassen gast maximaal 6x per jaar en niet vaker dan 2x per maand uitnodigen.

9 Overstappen naar een andere club

a. Overstappen naar een andere club is mogelijk. Onder voorwaarden van de lidmaatschapstarieven van desbetreffende club.

b. Zodra uw initiële termijn is beëindigd, hebt u de mogelijkheid om over te stappen naar een andere club.

c. U kunt binnen uw initiële termijn overstappen naar een andere club indien:

 • U voor uw werk wordt overgeplaatst naar een locatie die verder dan 15km verwijderd is van uw club; of
 • U verhuist naar een locatie die verder dan 15 km verwijderd is van uw club U dient een recente bewijs te overhandigen als u de aanvraag indient; of
 • Het lidmaatschap is van een andere categorie dan van uw huidige lidmaatschap.

d. Als u uw lidmaatschap wenst over te zetten naar een club die hogere contributie heeft dan uw vorige club, ontvangt u een rekening van ons voor het extra bedrag uitgewerkt als een percentage (indien u uw contributie in één keer vooraf hebt betaald) of wij verhogen uw maandelijkse betalingen naar het niveau van het tarief dat geldt bij uw nieuwe club (wanneer u maandelijks betaalt via automatisch incasso). Als u overstapt naar een club die en lagere contributie heeft dan uw vorige club, restitueren wij het teveel betaalde bedrag uitgewerkt als een percentage (indien u uw contributie in één keer vooraf hebt betaald) of verlagen uw maandelijkse betalingen naar het niveau van het tarief dat geldt bij uw nieuwe club (wanneer u maandelijks betaalt via automatisch incasso). De hoogte van uw nieuwe contributie geldt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de overstap.

e. Als u uw lidmaatschap overzet naar een club met een ander lidmaatschapscategorie, dan kunt u dit lidmaatschap vermelden bij de aanvraag. De algemene voorwaarden voor het lidmaatschap kunnen verschillen met die bij uw oude club.

10 Opschorting (bevriezing) van uw lidmaatschap

a. U kunt uw lidmaatschap eenmaal per jaar opschorten (anders dan na kennisgeving van beëindiging van uw lidmaatschap) opschorten voor een periode van minimaal 2 maanden tot maximaal 9 maanden.

b. Voor het opschorten van uw lidmaatschap moet u het daarvoor bestemde formulier invullen wat u kunt opvragen bij iedere David Lloyd Club. Dit formulier moet voor de 25e van de maand ingevuld en ondertekend overhandigd zijn

c. Als uw lidmaatschap gekoppelde leden bevat, kunt u:

 • Het volledige lidmaatschap voor uzelf en voor alle gekoppelde volwassenen leden en kinderen opschorten, maar u en alle gekoppelde volwassen leden moeten het formulier voor opschorting van het lidmaatschap ondertekenen;
 • Het lidmaatschap van gekoppelde kinderen opschorten, maar zij hoeven het formulier voor opschorting van het lidmaatschap niet te onderteken; en
 • Het lidmaatschap van uzelf en van alle gekoppelde volwassen leden opschorten, maar houd hierbij rekening dat het lidmaatschap van eventueel gekoppelde kinderen dan ook wordt opgeschort.

d. De opschorting start op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop we uw formulier voor opschorting van het lidmaatschap, ondertekend door alle betrokkenen, hebben ontvangen. Dit moet aangevraagd zijn voor de 25e van de maand. Controleer of uw club het ondertekende formulier voor de opschorting van uw lidmaatschap heeft ontvangen. Aangezien de opschorting pas van kracht wordt nadat wij het formulier in ons bezit hebben, adviseren wij u met klem dat u controleert of wij het formulier ook daadwerkelijk hebben ontvangen. Bijvoorbeeld:

 • Verzend het formulier als aangetekende post (wij moeten de ontvangstbevestiging onderteken); of
 • Geef het formulier persoonlijk af en vraag om een ontvangstbewijs.

e. Zodra het formulier bij ons binnen is, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging en de datum waarop de opschorting ingaat. Als u binnen 10 dagen geen bevestiging hebt ontvangen, moet u dit onmiddellijk aan ons melden.

f. Tijdens de opschorting verandert de status van uw lidmaatschap automatisch in sociaal lid. Dit betekent dat u geen gebruik mag maken van de sportfaciliteiten van welke club dan ook. Als wij ontdekken dat u tijdens de schorsing van uw lidmaatschap gebruikmaakt van de sportfaciliteiten, wordt uw lidmaatschap onmiddellijk opnieuw geactiveerd en moet u alsnog de contributie betalen die verschuldigd is over de periode dat uw lidmaatschap was opgeschort.

g. Tijdens de opschortingperiode van een lidmaatschap brengen we elk volwassen lid 25% in rekening van het normale maandtarief voor elke maand dat de opschorting duurt. Deze maandelijkse kosten gelden niet voor kinderen.

h. U mag uw lidmaatschap opschorten in het geval van een medische aandoening die verhindert dat u gebruik kunt maken van de sportfaciliteiten (dit geldt niet voor zwangerschappen, wel voor medische complicaties als gevolg van de zwangerschap). U dient dit te kunnen aantonen middels een recent (medisch)document. De opschorting start op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop we uw door alle betrokkenen ondertekende opschortingformulier en uw bewijs hebben ontvangen. Wij brengen gedurende de periode dat uw lidmaatschap is opgeschort, omwille van een medische aandoening, geen maandelijkse kosten in rekening. Gedurende deze periode heeft u geen toegang tot onze clubs.

i. Als u uw lidmaatschap wilt opschorten tijdens de initiële termijn, dan wordt deze periode verlengd met de duur van de totale opschorting. Als u uw lidmaatschap of dat van een gekoppeld lid wilt beëindigen tijdens de opschortingperiode, dan eindigt de opschorting met ingang van de opzegtermijn, tenzij u uw lidmaatschap opzegt in overeenstemming met A11.3 ‘Lidmaatschap voortijdig beëindigen’. Als u uw lidmaatschap beëindigt in overeenstemming met A11.3, dan gaat de opschorting door tot het einde van uw lidmaatschap.

j. Opschorting is niet hetzelfde als het beëindigen van uw lidmaatschap.

k. Indien er openstaande bedragen zijn, is het niet mogelijk een opschorting te behandelen/verwerken. Alle lidmaatschapsgelden moet voldaan zijn om uw lidmaatschap te kunnen bevriezen.

l. Het is niet mogelijk om op te zeggen vanuit een bevriezing. Zodra uw lidmaatschap is geactiveerd, passen we de opzegtermijn toe na uw schriftelijke aanvraag om op te zeggen.

m. Een bevriezing kan niet eerder worden geactiveerd dan de 1e van de maand met een minimum van 2 maanden.

11 Beëindiging van uw lidmaatschap

a. U kunt uw lidmaatschap alleen opzeggen wanneer het geen gekoppelde leden bevat.

b. Als er leden zijn gekoppeld aan uw lidmaatschap, dan gelden de volgende regels.

 • Wanneer u ons in kennis stelt dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan zullen wij dit in behandeling nemen als beëindiging van uw lidmaatschap en dat van alle gekoppelde leden, tenzij anders aangegeven door u.
 • Wanneer een gekoppeld lid en medeondertekenaar van de lidmaatschapsvraag ons in kennis stelt dat hij/zij het lidmaatschap wil beëindigen, dan zullen wij dit in behandeling nemen als beëindiging van uw lidmaatschap en dat van alle gekoppelde leden, tenzij anders aangegeven door de persoon in kwestie.
 • Bij beëindiging van uw lidmaatschap beëindigt automatisch het lidmaatschap van alle gekoppelde leden.  Individueel gekoppelde volwassen leden kunnen hun eigen lidmaatschap beëindigen door dat bij ons te melden.
 • U kunt het lidmaatschap van individueel gekoppelde kinderen beëindigen door dat bij ons te melden.

c. De opzegtermijn en de restricties m.b.t. de kennisgeving tijdens de initiële termijn worden uiteengezet in A11.1 en A11.2 hieronder.

d. Uw contributie loopt door tot het einde van uw lidmaatschap.

e. Uw lidmaatschap eindigt aan het einde van uw opzegtermijn.

f. U heeft na beëindiging van het lidmaatschap geen toegang meer tot de clubs. Gekoppelde leden hebben na beëindiging van het lidmaatschap geen toegang meer tot de clubs.

g. Indien er openstaande bedragen zijn kan een opzeggingaanvraag niet behandeld worden. Dit dient eerst te zijn voldaan.

11.1 Standaard lidmaatschap en 24 maanden lidmaatschap

a. U kunt uw lidmaatschap tijdens de initiële termijn beëindigen door ons dat tenminste één maand van tevoren te melden. Wanneer uw opzegging eindigt voor het einde van uw initiële termijn, dan zijn daar extra kosten aan verbonden.

b. Als uw opzegging eindigt binnen het eerste jaar van uw initiële termijn, dan bestaan de extra kosten uit het verschil tussen het maandelijks tarief voor uw type en categorie lidmaatschap en het maandbedrag voor het 3 maanden lidmaatschap van dezelfde categorie bij uw club, vermenigvuldigd door het aantal maanden vanaf het begin van uw eerste termijn tot de laatste dag van uw opzegging.

c. Als uw lidmaatschap voor 24 maanden en uw opzegging eindigen in het tweede jaar van uw initiële termijn, dan bestaan de extra kosten uit het verschil tussen het maandleijkse tarief voor uw type en categorie lidmaatschap en het maandbedrag voor het standaard lidmaatschap van dezelfde categorie bij uw club, vermenigvuldigd door het aantal maanden vanaf het begin van uw eerste termijn tot de laatste dag van uw opzegging.

d. In bovenstaande secties A11.1b en A11.1c zijn de toegepaste maandelijkse tarieven de bedragen die gelden op de laatste dag van uw opzegging. Het aantal maanden vanaf de start van uw initiële termijn tot de laatste dag van uw opzegging wordt berekend als het aantal dagen x 12/365.

e. Uw opzegging moet eindigen op of na het einde van de derde maand van uw initiële termijn. Dit betekent dat u minimaal de eerste 3 maanden van uw lidmaatschap verschuldigd bent plus de eventuele extra kosten als beschreven in A11.1a t/m A11.1d.

f. Na afloop van uw initiële termijn kunt u uw lidmaatschap op ieder gewenst moment beëindigen door ons dat tenminste één maand van te voren te melden. David Lloyd hanteert de lopende kalendermaand plus 1 maand. De opzegtermijn begint op de dag na ontvangst van uw opzegging.

11.2 Lidmaatschap van 3 maanden

a. U kunt uw lidmaatschap tijdens de initiële termijn beëindigen door ons dat uiterlijk één maand van tevoren te melden. Uw opzegging moet eindigen op de laatste dag van de initiële termijn. Dit betekent dat u betalingspichtig bent voor de eerste 3 maanden van uw lidmaatschap (samen met de dagen als vermeld in clausule A3d).

b. Na afloop van uw initiële termijn kunt u uw lidmaatschap op ieder gewenst moment beëindigen door ons dat uiterlijk één maand van tevoren te melden. David Lloyd hanteert de lopende kalendermaand plus 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de dag na ontvangst van uw opzegging.

11.3 Vroegtijdige beëindiging van uw lidmaatschap

a. U kunt uw lidmaatschap te allen tijde beëindigen indien:

 • U lijdt aan een langdurige medische aandoening die verhindert dat u gebruik kunt maken van de sportfaciliteiten (dit geldt niet voor zwangerschappen, wel voor eventuele medische complicaties als gevolg van de zwangerschap);
 • U uw baan verliest of failliet wordt verklaard en dit kunt aantonen;
 • U verhuist naar een locatie die verder dan 15km verwijderd is van een David Lloyd Leisure club; of
 • Wij ervan overtuigd zijn dat er een verandering in uw persoonlijke omstandigheden heeft plaatsgevonden (anders dan boven vermeld) en u dit kunt aantonen, waardoor u naar alle redelijkheid geen gebruik meer kunt maken van de clubfaciliteiten en dat het daardoor geen zin heeft om nog langer lid te blijven.

b. Beëindiging van uw lidmaatschap om een van de bovenstaande redenen dient bij ons voor de 25e van de maand te worden gemeld. Uw lidmaatschap eindigt op de laatste dag van maand waarin wij uw opzegging en een passend bewijs hebben ontvangen.

c. U moet kunnen aantonen dat u in aanmerking komt voor een van de bovenstaande redenen. Een bewijs kan ook later worden opgestuurd indien overeengekomen met de Club.

11.4 Verhoging van de lidmaatschapskosten

a. Bij een aankondiging onder A14 (Wijziging van uw lidmaatschapskosten en deze overeenkomst) van een verhoging van uw contributie met meer dan 1% boven het inflatiepercentage, of met 3% (welke het hoogste is), mag u uw lidmaatschap te allen tijde beëindigen David Lloyd hanteert de lopende kalendermaand plus 1 maand als opzegtermijn. Het inflatiecijfer is het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer voor juli, vóór de datum dat u ons bericht ontvangt.

b. U dient ons hiervan uiterlijk 1 maand van tevoren op de hoogte te stellen in overeenstemming met A19 (‘Opzegging’).

11.5 Belangrijke wijzigingen bij uw club

a. U mag te allen tijde overstappen naar een andere club of uw lidmaatschap beëindigen wanneer wij van plan zijn om:

 • De locatie van uw club te wijzigen; of
 • Uw club te sluiten; of
 • Het binnenbad of de hele fitnessruimte van uw club op te heffen; of
 • (voor racketsporters) alle squash- en/of tennisfaciliteiten van uw club op te heffen.

b. In alle gevallen dient u ons hiervan uiterlijk 1 maand van tevoren op de hoogte te stellen in overeenstemming met A19 (‘Opzegging’).

c. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijze in ons vermogen ligt om u uiterlijk 1 maand van tevoren te informeren over de eventuele wijzigingen en/of sluitingen (schriftelijk of in de vorm van een mededeling op het notitiebord in de club). Clausules A9a t/m A9d gelden niet voor een overstap naar een andere club. Mochten wij niet in staat zijn om u tijdig over eventuele wijzigingen en/of sluitingen te informeren, dan kunt u uw lidmaatschap beëindigen door ons hiervan op de hoogte te stellen. De beëindiging gaat dan in op de datum dat de verandering van kracht wordt. Wij zullen het eventueel teveel betaalde bedrag voor de periode na die datum restitueren.

12 Opzeggen van uw lidmaatschap

a. Wij zullen niet tolereren dat ons personeel of andere leden worden uitgescholden en geïntimideerd of fysiek worden bedreigd. Als wij van mening zijn dat dit het geval is, dan behouden wij het recht voor u om onmiddellijk uit te sluiten van deze en alle andere David Lloyd Leisure clubs.

b. Wij kunnen uw lidmaatschap opzeggen in een van de volgende gevallen:

 • Als u (of een van de aan u gekoppelde leden) de lidmaatschapsovereenkomst schendt of zich geregeld niet aan de clubregels houdt en u de gevolgen hiervan niet binnen zeven dagen nadat wij u daarover schriftelijk hebben bericht, kunt of wilt rechtzetten.
 • Als iemand anders met uw medeweten of toestemming uw lidmaatschapskaart gebruikt om zich toegang te verschaffen tot de club.
 • Als iemand anders met het medeweten of toestemming van een gekoppeld lid zijn/haar lidmaatschapskaart gebruikt om zich toegang te verschaffen tot de club.
 • Als u (of uw gast of gekoppeld lid) grove of beledigende taal gebruikt, u (of uw gast) gewelddadig gedrag vertoont of dreigt te gebruiken in een David Lloyd Leisure club.

c. Wanneer wij een klacht ontvangen over uw gedrag in deze of een andere David Lloyd Leisure club of als u zich voortdurend ongepast gedraagt, dan behouden wij het recht om uw lidmaatschap op te schorten en een beroepsprocedure te starten (tenzij uw gedrag valt onder clausule A12a, A12b of A12c van deze voorwaarden). Onze beroepsprocedures zijn op te vragen bij ons hoofdkantoor of bij een van de David Lloyd Leisure clubs. Indien wij niet in staat zijn om de kwestie op te lossen middels onze beroepsprocedures, dan behouden wij het recht voor om uw lidmaatschap op te zeggen.

d. In het geval van opzegging van het lidmaatschap conform een van de redenen vermeld in clausules A12a t/m A12d, behouden wij het recht voor om een deel van het krachtens deze overeenkomst reeds betaalde bedrag aan te wenden voor de dekking van eventuele kosten die we hebben moeten maken. Tevens zullen wij uw toekomstige aanvragen voor lidmaatschap van een David Lloyd Leisure club niet meer honoreren en wordt u de toegang tot alle David Lloyd Leisure clubs geweigerd.

e. In geval van opzegging binnen het initiële termijn moet u uw contract doorbetalen totdat het initiële termijn is afgelopen.

13 Achterstallige betalingen

a. Wanneer u uw contributie niet op tijd betaalt, ontvangt u een eerste betalingsherinnering met het verzoek om het openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening aan ons over te maken. Als u via automatich incasso betaalt, maar het verschuldigde bedrag staat na de genoemde 14 dagen nog niet op onze rekening, dan zullen wij proberen om deze betaling later in de maand te verrekenen met uw account. Als dat niet het lukt en uw automatische incasso is nog steeds van kracht, dan zullen wij de betaling proberen te innen in de volgende maand, samen met het voor die maand verschuldigde bedrag. Mocht dat ook niet slagen, dan ontvangt u een tweede betalingsherinnering per brief en/of mail voor het totale openstaande bedrag en een aanmaning om de totale som binnen 14 dagen na dagtekening van de tweede betalingsherinnering over te maken.

b. Als u wederom in gebreke tijd blijft (als vermeld in sectie 13a) zullen wij, zonder verdere kennisgeving aan u, een incassobureau inschakelen vor het innen van de achterstallige betalingen, waaronder toekomstige betalingen die u ons conform de overeenkomst verschuldigd bent (bijvoorbeeld betalingen m.b.t. de rest van een initiële termijn of een opzegtermijn). De buitengerechtelijke incassokosten (minimaal €40 in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten), evenals de rente op ieder verschuldigd bedrag zijn voor uw rekening.

c. Als u uw lidmaatschap niet betaalt, zullen wij u en/of aan u gekoppelde leden (volwassen personen of kinderen) de toegang tot de club weigeren. Dit betekent niet dat wij ook uw lidmaatschap beëindigen. d. Annulering van uw automatisch incasso betekent niet dat u uw lidmaatschap heeft opgezegd. U dient ons dat schriftelijk te melden, zoals aangegeven in clausule A11.

14 Wijziging lidmaatschapskosten, faciliteiten en deze overeenkomst

a. Wij mogen de lidmaatschapstarieven jaarlijks automatisch verhogen met een maximum van 1% boven het inflatiepercentage of met 3% (welke het hoogste is). Het inflatiecijfer is het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer voor juli vóór de datum dat u ons bericht ontvangt. Als wij hiertoe overgaan, zullen de nieuwe tarieven in werking treden op 1 januari van het nieuwe jaar.

b. Als wij van plan zijn om de contributie te verhogen met een hoger bedrag, zullen wij u uiterlijk 1 maand van tevoren daarover informeren. Wij zullen u schriftelijk van de wijziging op de hoogte stellen (zoals aangegeven in A5a) of door middel van een mededeling op het notitiebord in de club.

c. Naast de verhoging beschreven in clausule A14a, hebben wij op elk moment het recht om de lidmaatschapstarieven te verhogen om rekening te houden met eventuele verhoging van het btw-tarief. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijze in ons vermogen ligt om u uitelrijk 1 maand van tevoren te informeren over de eventuele verhoging (schriftelijk of in de vorm van een mededeling op het notitiebord in de club).

d. Wij mogen deze regels te allen tijd aanpassen, zolang wij u maar op de hoogte houden van de wijzigingen. Als wij een belangrijke verandering dorvoeren in de openingstijden of de beschikbare faciliteiten, stellen wij u daarvan uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk op de hoogte.

e. Wij hebben het recht om bepaalde facilitieten, diensten of activiteiten in onze clubs uit te breiden, te vermnideren of op te heffen, permanent of tijdelijk (bijvoorbeeld voor reinigings-, reparatie-, onderhouds- of veiligheidsdoeleinden). Wij zullen u, waar dat rederlijkerwijs mogelijk is, informeren over wijzigingen in faciliteiten, diensten en activiteiten die op ur club beschikbaar zijn. Deze mededelingen vindt u op het notitiebord.

f. Als uw club langer dan 7 dagen wordt gesloten en wij bieden u geen andere faciliteit aan (dit kan een faciliteit zijn met minder diensten of in een tijdelijke ruimte) in het pand van uw club of op een maximale afstand van 15km vna uw club, dan betalen wij u een percentage van uw contributie terug voor de duur dat de club gesloten is, exclusief de eerste 7 dagen. Dit geldt neit voor faciliteiten die hun deuren permanent sluiten of waarvan wij de sluiting niet kunnen voorkomen, evenals voor seizoensgebonden faciliteiten, zoals openluchtbaden en velden.

g. Als wij door overmacht gedwongen zin om faciliteiten of clubs te sluiten, zullen wij ons best doen om u een alternatief aan te bieden of overwegen of hier enige vorm van compensatie op zijn plaats is.

h. De openings- en sluitingstijden van uw club zijn verkrijgbaar bij de receptie. De openingstijden kunnen tijdens vakantieperioden variëren. Deze tijdelijke wijzigingen vindt u op het notitiebord van uw club. Mochten wij besluiten om de openingstijden van uw club in te korten, dan zullen wij u daar uitelrijk 1 maand van tevoren over informeren.

15 Klachten

a. Met de diensten die wij aanbieden streven wij ernaar het onze leden zo veel mogelijk naar de zin te maken, maar we zijn realistisch genoeg om te weten dat de dingen niet altijd volgens plan verlopen. Als u (of uw gasten) een klacht heeft, willen wij dit zo snel mogelijk weten zodat wij die grondig kunnen onderzoeken en behandelen.

b. Als u een klacht heeft, hoort u deze eerst voor te leggen aan een personeelslid van uw club. Als u niet tevreden bent met zijn of haar respons, neem dan contact op met de dienstdoende manager bij de club. Wanneer u er beiden niet uitkomt, stap dan naar de algemeen manager van de club. Mocht het probleem nog steeds niet opgelost zijn, stuur dan een brief naar de Regionale Directeur van uw club op ons hoofdkantoor.

16 Aansprakelijkheid

a. Wij accepteren geen aansprakelijkheid (in welke vorm dan ook) voor schade aan of verlies van uw eigendommen of die van uw gast(en), tenzij deze schade of verlies het gevolg zijn van onze nalatigheid of ons verzuim.

b. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel aan of de dood van een lid, kind of gast op het terrein of binnenruimten van een David Lloyd Leisure club, met uitzondering van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit onze nalatigheid of ons verzuim.

c. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om eventuele rechten die u als consument heeft te beperken.

17 Gegevensbescherming

a. Wij handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

b. Wij zullen alle informatie die wij over u hebben vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met ons privacybeleid. Een exemplaar hiervan is beschikbaar op onze website www.davidlloyd.nl of verkrijgbaar bij uw David Lloyd Leisure club. Als u wilt weten welke informatie wij over u hebben, of als u wilt dat wij deze informatie corrigeren, lees dan de desbetreffende procedures in ons privacybeleid.

18 Kinderen

a. Kinderen zijn welkom, maar zij meten zich wel conform de regels van de club gedragen. Ze moeten zichzelf of andere mensen niet in gevaar brengen en mogen andere leden geen overlast bezorgen. Als een kind zich niet netjes gedraagt, hebben wij het recht om hem/haar hierop aan te spreken.

b. Als het kind volhardt in zijn/haar onaangepaste gedrag, hetzij tijdens één bezoek, hetzij tijdens meerdere bezoeken, dan zullen wij proberen de kwestie op te lossen door een gesprek aan te gaan met de ouders of verzorger. Als deze gesprekken niet het gewenste resultaat boeken, hebben wij het recht om het kind te schorsen van de club (en van eventuele andere David Lloyd Leisure clubs).

c. Als wij uw kind schorsen en u bent het hier niet mee eens dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Regionale Directeur van uw club op ons hoofdkantoor.

19 Opzegging

a. U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen (geadresseerd aan de ledenadministratie van uw club). Wij accepteren ook opzeggingen per e-mail (het e-mailadres vindt u op de website van uw club). Wanneer wij u vragen om bepaalde stukken, dan kunt u deze als bijlage met de e-mail meesturen.

b. Uw opzegging wordt pas in behandeling genomen zodra deze stukken in ons bezit zijn. Wij raden u aan om uw opzegging zo zorgvuldig mogelijk aan ons op te sturen. Bijvoorbeeld:

 • Verzend uw opzegging als aangetekende post (wij moeten de ontvangstbevestiging ondertekenen)
 • Geef uw opzegging persoonlijk af en vraag om een ontvangstbewijs; of
 • Verzend uw opzegging per e-mail en vraag om een bevestiging.

c. Normaliter ontvangt u binnen 10 dagen een bevestiging dat wij uw opzegging hebben ontvangen. Als u binnen deze periode geen bevestiging hebt ontvangen, moet u dit onmiddellijk melden, zodat wij kunnen controleren of er iets mis is gegaan.

d. Alle berichten van ons aan u worden verstuurd naar het (e-mail)adres dat wij van u in onze administratie hebben opgeslagen.

Deel B – Algemene voorwaarden voor het gebruik

U – Iedereen die gebruik maakt van de clubfaciliteiten onder uw lidmaatschap (inclusief uw gasten)

1 Gezondheid en veiligheid

a. Aangezien uw veiligheid onze belangrijste prioriteit is, mogen borden of glazen in de clubruimte niet verlaten, tenzij het een door ons georganiseerde activiteit betreft.

b. Huidieren (uitgezonderd geregistreerde hulphonden) zijn niet toegestaan in de club.

c. Neem alle aanwijzingen m.b.t. gezondheid en veiligheid in acht, zodat de veiligheid van elle leden en gasten wordt gewaarborgd. Als u een aanwijzing of een instructie niet begrijpt, vraag dan een van onze teamleden om uitleg.

d. De nooduitgangen in de club zijn duidelijk aangegeven. Bij brand of een brandalarm verlaat u het pand via de dichtsbijzijnde uitgang en begeeft zich naar het aangegeven verzamelpunt op de parkeerplaats.

e. Mocht u betrokken raken bij een ongeval of persoonlijk letsel oplopen op ons terrein, dan moet u dit en de omstandigheden waaronder het gebeurde onmiddellijk melden aan de dienstdoende senior manager.

f. Om juridische redenen en ter wille van de gezondheid is roken tijdens het gebruik van de faciliteiten in de club verboden.

g. Tijdens uw verblijf in de club wordt van u verwacht dat u zich te allen tijde gepast, respectvol en beleefd gedraagt, en passend gekleed gaat (bijvoorbeeld geen zwembroek dragen in de Club Room). Wij kunnen u de toegang tot de club ontzeggen of u vragen te vertrekken wanneer wij van mening zijn dat uw gedrag of voorkomen niet in overeenstemming is met ons beleid.

h. Maak geen gebruik van de club als u een besmettelijke ziekte of aandoening heeft.

i. Draag voor uw eigen veiligheid altijd voor de activiteit geschikt schoeisel (bijvoorbeeld schoenen met niet-afgevende gladde zolen op kunstgrasbanen).

2 Gezondheid en veiligheid van uw kinderen

a. Kinderen van 11 jaar of jonger moeten te allen tijde onder toezicht staan van een lid dat ouder is dan 18 jaar, ook als ze zich in een speelruimte bevinden. Deze regel geldt echter niet als ze meedoen aan een activiteit die door de club wordt georganiseerd en waarbij ouders of verzorgers niet aanwezig hoeven te zijn (wij noemen dit een ‘activiteit onder toezicht’). In clubs waar geen gezinskleedkamers beschikbaar zijn, mogen kinderen ouder dan 8 jaar zonder toezicht gebruikmaken van de kleedkamers.

b. Als u niet in staat bent om uw kinderen zelf naar een activiteit onder toezicht te brengen, mag u daarvoor ook iemand uit uw naaste familie inschakelen. Dit familielid heeft daarvoor wel en pas op naam nodig (aan te vragen bij de algemeen manager). Deze persoon mag geen gebruik maken van de faciliteiten, met uitzondering van de Club Room.

c. Als een kind een activiteit onder toezicht bijwoont, moet hij/zij worden geregistreerd bij degene die verantwoordelijk is voor de activiteit. Deze persoon moet ook informatie hebben over wie het kind na afloop komt ophalen. Wij staan niet toe dat iemand anders het kind komt ophalen, tenzij vooraf een specifieke afspraak is gemaakt met degene aan wie het kind is toevertrouwd.

d. Sommige clubs beschikken over een crèche voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden t/m 5 jaar. U kunt een plaats boeken voor maximaal twee uur. Tenminste één ouder of voogd moet te allen tijde op het terrein blijven terwijl uw kind in de crèche verblijft. U bent zelf verantwoordelijk voor de luiers, het eten, het drinken en de toiletartikelen voor uw kind.

e. Al onze crèchemedewerkers zijn in het bezit van een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag), afgegeven door een plaatselijke overheidsinstantie.

f. Ouders of volwassen verzorgers moeten een registratieformulier invullen voor alle kinderen voordat er gebruikgemaakt kan worden van de kinderopvang of de activiteiten.

g. Kinderen met een besmettelijke ziekte of aandoening mogen geen gebruik maken van de club of kinderopvang.

h. Kinderen van 8 jaar en ouder mogen gebruikmaken van de heren- of dameskleedkamers, al naargelang van hun geslacht (of van een gezinskleedkamer, indien beschikbaar).

i. Kinderen van 15 jaar of jonger mogen geen gebruik maken van de sauna, het stoombad of de spa.

j. Kinderen van 13 jaar of jonger mogen alleen van de gymzaal gebruikmaken als er sprake is van een voor hen georganiseerde activiteit.

k. Kinderen van 17 jaar of jonger mogen geen gebruik maken van de zonnebanken.

l. Kinderen tussen de 13 en 16 jaar mogen alleen onder toezicht gebruikmaken van de toestellen in de fitnessruimten en mogen geen spierverstekende trainingsappraten gebruiken.

m. Kinderen van 18 jaar en jonger die als gast naar binnen willen, mogen alleen onder begeleiding van een ouder/verzorger naar binnen.

3 Parkeerplaats

a. U mag alleen gebruikmaken van de parkeerplaats tijdens uw bezoek aan de club, mits van toepassing en de club over een parkeerplaats beschikt. U mag alleen parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Voertuigen van mensen die geen gebruik maken van onze faciliteiten, die buiten een vak geparkeerd staan of zonder speciale pas een invalideplaats innemen, worden van een wielklem voorzien. De kosten voor het verwijderen van de klem worden in rekening gebracht.

b. Er is een speciale ouder/kind parkeerplaats tussen 09:00 – 18:00 uur voor ouders met kinderen, mits van toepassing.

c. Uitzondering op bovenstaande zijn clubs met een parkeergarage in het gebouw. Hiervoor zullen seperaat kosten worden doorberekend indien u hier gebruik van wilt maken.

d. Wij kunnen niet garanderen dat er altijd een parkeerplaats beschikbaar is.

e. Parkeren is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan uw auto of persoonlijke bezittingen.

4 Zwembad, sauna, spa en stoombad

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Royal Life Saving Society.

a. Om gezondheidsredenen en hygiëne moet u (en uw kinderen) eerst douchen en naar het toilet gaan voordat u gebruik maakt van het zwembad, de spa, het stoombad of de sauna.

b. Neem te allen tijde de voor het zwembad, de spa, de sauna en het stoombad opgestelde regels en voorschriften in acht die in de club zijn aangegeven en houd u aan de instructies van de badmeesters en het management.

c. Wij kunnen het zwembad reserveren voor zwemtijden voor volwassenen, aqua-aerobics lessen of zwemlessen c.q. andere activiteiten voor kinderen. We zullen u altijd vooraf proberen te informeren over deze sessies. Zie hiervoor de notitieborden.

d. Objecten (zoals drijvers en opblaasbare voorwerpen) die andere leden beletten om van onze faciliteiten te genieten, zijn alleen toegestaan op vaste tijden.

e. Snorkels, duikbrillen, vinnen, zwemvlieszen, radio’s en luchtbedden zijn niet toegestaan in de zwembaden van de club.

f. Het gebruik van telefoons, Camera’s, Scheren, scrubben (het verwijderen van de dode huid), het gebruik van olie of conditioners en het meenemen van etenswaren zijn niet toegestaan in het zwembad, de spa, het stoombad en de sauna.

g. Kinderen van 3 jaar en jonger moeten een zwemluier dragen.

h. Kinderen van 11 jaar en jonger mogen alleen gebruik maken van het zwembad en het zwembadterrein als zij worden begeleid en onder toezicht staan van een oppas of een lid ouder dan 8 jaar, mits er een badmeester aanwezig is.

i. Kinderen van 15 jaar en jonger mogen geen gebruik maken van het zwembad en het zwembadterrein tijdens de zwemtijden voor volwassenen.

j. Een volwassen persoon mag toezicht houden op maximaal drie kinderen.

k. Mits er een badmeester aanwezig is, is het niet toegestaan om kinderen les te geven in het zwembad.

l. In de sauna / het stoombad is het verplicht om badkleding te dragen en om een handdoek mee te nemen.

m. Na 20:00 uur zijn kinderen niet meer toegestaan in het zwembad.

n. Maak niet langer gebruik van de sauna dan de aanbevolen tijd.

5 Lockers

a. Alle persoonlijke bezittingen die u meeneemt naar de club, neemt u mee op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan deze artikelen.

b. Als u een sleutel of een hangslot verliest, en de gehuurde locker staat op uw naam, is de vervanging van deze items voor uw rekening.

c. Wij hebben het recht om de inhoud te verwijderen van een locker die langer in gebruik is dan 24 uur en waarvoor geen jaarlijks huurbedrag is betaald. U kunt de verwijderde inhoud tot twee weken na dato ophalen bij de receptie. Na deze periode vervalt onze verantwoordelijkheid voor de verwijderde artikelen.

d. Als u verloren voorwerpen vindt, dient u deze onmiddellijk af te geven bij de receptie van de club. Op het notitiebord van de club vindt u meer informatie over de tijden dat u uw gevonden artikelen bij de receptie kunt ophalen. Wij houden uw spullen 3 weken vast alvorens ze aan een goed doel te schenken.

e. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het huren van een slot en/of handdoek. Deze prijs kan per locatie variereren. U dient als borg uw lidmaatschapspas aan te leveren.

6 Gym- en fitnessfaciliteiten

Ons doel is om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en we trekken hiervoor alles uit de kast. Wij weten dat niemand gelijk is qua verwachtingen, niveau van vaardigheden, tolerantie en conditie. Elk moment dat u met één van onze coaches doorbrengt, is gericht op uw behoeften.

a. Voordat u met de gym- of fitnesstoestellen aan de slag gaat, vragen wij u om een vragenlijst in te vullen over uw gezondheid en een introductieles te volgen onder de deskundige leiding van onze gekwalificeerde fitnesscoach.

b. Uw trainingsschema wordt opgesteld door een gekwalificeerde fitnesscoach.

c. Als u twijfelt over uw fysieke conditie, moet u geen zware lichamelijke inspanningen doen zonder eerst om medisch advies te vragen.

d. Neem altijd de tijd voor een uitgebreide warming-up en cooling-down, zodat u iedere activiteit zo volledig en veilig mogelijk benut.

e. Neem nooit deel aan een fysieke inspanning waar u misschien niet geschikt voor bent. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle over uw eigen gezondheid tijdens de fysieke inspanning. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel als gevolg van deelname aan een activiteit, tenzij het wordt veroorzaakt door onze nalatigheid of ons verzuim om redelijke zorg in acht te nemen.

f. Het is verplicht om altijd een handdoek mee te nemen en te gebruiken in de fitness.

g. Het is verboden om te bellen in de fitness en de studio’s.

h. Het is verboden om fitnesstoestellen te “reserveren” met uw handdoek.

i. U dient de algemeen manager, een gekwalificeerde coach of een lid van het lidmaatschapsteam te informeren over alle relevante zaken m.b.t. uw gezondheid en fysieke conditie voordat u aan een activiteit deelneemt. U moet ervoor zorgen dat deze informatie actueel blijft zolang u lid bent.

j. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen fysieke conditie. Mochten er ongebruikelijke symptomen optreden, stop dan onmiddellijk met de activiteit en stel een gezondheids- en fitnesscoach of een ander personeelslid hiervan op de hoogte.

7 Racketsport

a. Onze professionele tenniscoaches zijn gecertifeceerd door de Koninklijke Nederlandse Tennis bond (KNLTB).

8 Reserveringen

a. De huidige algemene reserveringsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.davidlloyd.nl of op aanvraag verkrijgbaar bij iedere David Lloyd Leisure club. Deze regels vormen een onderdeel van uw algemene voorwaarden voor gebruik en omvatten voorschriften over hoe en wanneer u kunt reserveren en welke informatie wij van u nodig hebben.

Wij kunnen onze reserveringsvoorwaarden van tijd tot tijd herzien en zullne deze wijzigingen aan u meedelen. U kunt ons ook op elk gewenst moment vragen om een kopie van de vorwaarden, zodat u kunt controleren of wij wijzigingen hebben aangebracht.

Geïnteresseerd in deelname?